FoU-rapporter Region Skåne

FoU-rapporter från Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne

FoU-rapport 3/2019: ALP-instrumentet som stöd för metoden ”Köra för att lära”

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

FoU-rapport 2/2019: Delaktighet och digitalisering av habiliteringens arbetssätt.

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

FoU-rapport 1/2019: Skånska stegen II – Kvalitetssäkring av ett arbetssätt

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

FoU-rapport 8/2018: Basal Kroppskännedom vid autism

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

 

FoU-rapport 7/2018: Mötet med habiliteringen. En utvärdering av hur ungdomar med autism och deras föräldrar upplever mottagandefasen på barn- och ungdomshabiliteringen

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

FoU-rapport 5/2018: Kulturell kompetens i habiliteringsarbetet. En studie av kommunikation med familjer från andra kulturer.

FoU-rapport 6/2018: Grafisk AKK för barn. Ett tydliggörande av arbetssätt för introduktion och uppföljning inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Du hittar rapporterna här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

 

FoU-rapport 3/2018: Kvalitetssäkring genom utvärdering. Systematik och standardisering inom Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

FoU-rapport 4/2018: Barns delaktighet i sin habiliteringsplanering. Användningen av Skånska stegen och Barnets plan inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Du hittar rapporterna här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#98323

 

FoU-rapport 1/2018: Självskattning av delaktighet. Självskattningsformulär som kan användas inom vuxenhabiliteringen

FoU-rapport 2/2018: Bedömning av sömn. En forskningsöversikt om bedömningsinstrument för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Du hittar rapporterna här: http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/forskning-och-utveckling/forskning-och-utvecklingsrapporter/#76856.

 

FoU-rapport 6/2017: Motorik och autism. En forskningsöversikt om interventioner som främjar motorisk förmåga och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med autism. I en litteraturstudie undersöks vilka interventioner som har effekt på motorisk förmåga och fysisk aktivitet för barn och ungdomar med autism. Resultaten visar att träning av grundläggande motoriska färdigheter, interventioner i bassäng, ridning, datorspel, sensorisk integrationsprogram och yoga har effekt.  Interventionerna bör planeras med visuell tydlighet, struktur och ha en individuell sensomotorisk approach. Det är viktigt med individuell bedömning av motorisk förmåga och sensoriska processvårigheter. Träning av grundläggande motoriska färdigheter kan erbjudas inom ramen för befintlig verksamhet.

FoU-rapport 7/2017: Affektskola för vuxna med funktionsnedsättning. Utvärdering av en gruppinsats vid vuxenhabiliteringen. Förmågan att tolka sina egna och andras affekter är grundläggande för både det egna måendet och samspelet med andra. I studien provas Affektskola som gruppinsats för att öka affektmedvetenheten hos åtta vuxna personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Resultaten visar att deltagarna blev bättre på att förstå och prata om sina egna affekter och fick en ökad förståelse för andras känslor och att dessa kan vara annorlunda än deras egna. Affektskola som gruppinsats kan därmed anses vara en lämplig metod att erbjuda inom vuxenhabiliteringen.

Du hittar rapporterna här: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#95689

FoU-rapport 4/2017: Psykosocialt stöd för barn med rörelsenedsättning. En kartläggning av insatser vid barn- och ungdomshabiliteringen. För barn med rörelsenedsättning utan intellektuell funktionsnedsättning ligger fokus för habiliteringen ofta på den fysiska hälsan. I den här studien kartläggs istället vilka psykosociala insatser som erbjuds dessa barn. Resultaten pekar på en stor variation i de lokala enheternas utbud av insatser. Framför allt synliggörs en variation i vad som anses vara en psykosocial insats. För att säkerställa likvärdighet i det psykosociala arbetet fortsättningsvis tas en definition för psykosociala insatser inom bou fram och syftet i psykosociala insatser preciseras och tydliggörs.

FoU-rapport 5/2017: Motivation för vuxna med funktionsnedsättning. En utvärdering av Remotivationsprocessen som habiliteringsinsats vid vuxenhabiliteringen. I studien provas en insats för att öka motivationen till aktivitet hos vuxna personer med funktionsnedsättning. Sex personer deltog i och utvärderade insatsen. Resultatet visar att motivationen att prova nya aktiviteter ökade och ledde till deltagande i fler aktivi­teter. En tydlig framgångsfaktor var att bryta ner deltagarnas mer långsiktiga mål i konkreta delmål och därigenom göra dem mer hanterbara och motverka att de upplevs som kravfyllda. Sammanfattnings­vis visar resultatet att Remotivationsproc­essen upplevdes som positiv av patienterna och fungerade som ett bra arbetssätt för arbetsterapeuterna.

Du hittar rapporterna här: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/2017/fou-rapport-2017nr5.pdf

 

_________________________________________

FoU-rapport 3/2017: Mindfulness och synnedsättning. En utvärdering av MBSR för personer med synnedsättning
På Synenheten vuxna provades MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) som rehabiliteringsinsats. Insatsen utvärderades för att undersöka hur deltagarna upplevde insatsen och om den är verksam för att hantera stress för vuxna med synnedsättning. Åtta patienter svarade på utvärderingsformuläret. Resultatet visar att deltagarna upplever att MBSR minskar deras stress och att upplägget upplevs som väl anpassat utifrån deras behov. Svaren visar att insatsen är till nytta. Insatsen är samtidigt krävande för deltagarna och den bedöms inte passa majoriteten av enhetens patienter.

Du hittar rapporten här: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/2017/fourapport-2017nr3.pdf

 

_________________________________________

Du hittar nedanstående rapporter här: http://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/forskning-och-utveckling/forskning-och-utvecklingsrapporter/#76856.

FoU-rapport 1/2017: Förskrivning av AKK-hjälpmedel. En analys av förskrivningsprocessen inom KommSyn Skåne
I en enkätstudie undersöks vad som enligt förskrivare har betydelse för effektiv användning av AKK-hjälpmedel. Åtta förskrivare, två arbetsterapeuter och sex logopeder, ingår i studien. Resultatet visar att förskrivarna bedömer att flertalet patienter använder sina AKK-hjälpmedel. Det innebär att användningsgraden följer det genomsnitt för användning av AKK-hjälpmedel som är belagt i forskning (ca 70 %). Det som anses som mest betydelsefullt för att säkerställa användning är patientens motorik och nätverkets kompetens gällande teknik. En slutsats är att förskrivningsprocessen kan effektiviseras ytterligare.

FoU-rapport 2/2017: Stöd till anhöriga till vuxna med autism. En utvärdering av anhörigstöd på vuxen-habiliteringen
En grupp i anhörigstöd för anhöriga till personer med autism har utvärderats. Sex personer besvarade ett frågeformulär. Resultatet visar att deltagarna var nöjda med insatsen och att de framförallt uppskattade erfarenhetsutbytet med varandra. Resultaten avseende deltagarnas nytta av strategier för att hantera egen oro och acceptera den anhöriges svårigheter var positiva. Deltagarna var mer försiktigt positiva till huruvida insatsen bidragit till att de kunde stödja sina anhöriga bättre. Studien ger indikationer på att stödgrupper för anhöriga kan gynna både anhöriga och patienter.

__________________________________________

Nedanstående FoU-rapporter finns nu tillgängliga på https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/habilitering/fou-rapporter/#95689

FoU-rapport 5/2016 En longitudinell studie över den kognitiva utvecklingen hos personer med CP

FoU-rapport 6/2016 Strukturerad analys för 24h positionering – beskrivning av ett arbetssätt vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö

FoU-rapport 7/2016 Förekomst av smärta, fatigue och undernäring hos vuxna med cerebral pares

FoU-rapport 8/2016 Konsekvenser av språklig deprivation hos vuxna teckenspråkiga döva – en forskningsöversikt